img

პირობები

წესები

  პლატფორტმა 4Bazzar (შემდგომში პლატფორმა) არის პლატფორმა, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ფერმერებს, მემამულეებს, გადამზიდველებსა და მყიდველებს სასოფლო-სამეურნეო მიზნებისთვის.
  ძირითადი წესები:
  ყველა 18 წლის ასაკს მიღწეულ პირს, აქვს უფლება იყოს პლატფორმის წევრი. პლატფორმის ადმინისტრაცია(შემდგომში ადმინისტრაცია) თავის მხრივ უფლებას იტოვებს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე უარი უთხრას მომხმარებლის ანგარიშის რეგისტრაციაზე ნებისმიერ მსურველს, რომელსაც არ შესრულებია 18 წელი. ასევე მოქმედება შეუწყვიტოს ყველა მის ფინანსურ ანგარიშს მომხმრებლის ანგარიშის გაუქმების თანავე.
  არცერთ წევრს აქვს უფლება გახსნას ერთზე მეტი მომხმარებლის ანგარიში, ერთდროულად ერთზე მეტი ელექტრონული ფოსტის გამოყენებით,ხოლო ადმინისტრაციას კი აქვს უფლება გაყინოს ან გაუქმოს ასეთი სამომხმარებლო ანგარიშები, ასევე შეწყვიტოს ყველა მათთან დაკავშირებული ოპერაცია ყოველგვარი პასუხისმგებლობის გარეშე.
  აუცილებელია პლატფორმის ყველა წევრმა იცოდეს, რომ პლატფორმა მათ სთავაზობთ მხოლოდ სოციალურ სერვისებს და უზრუნველყოფს წევრების ერთმანეთთან დაკავშირებას, აქედან გამომდინარე პლატფორმა არ არის პსუხისმგებელი მის წევრებს შორის არსებულ საქმიან ურთიერთობებეზე.
  მომხმარებელთა უფლებების, იურიდიული ვალდებულებების ან პლატფორმის მომსახურების მიმართ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად წარმოშობილი დავები გადაწყდება პლატფორმის წევრებს შორს.(ფერმერები, მყიდველები, გადამზიდველები, მემამულეები და ა.შ)
  7. წევრმა უნდა აირჩიოს კონფიდენციალური მომხმარებლის სახელი და პაროლი, რომელსაც პლტფორმაზე შესვლისას გამოიყენებს. წევრი ასევე თანხმდება აღნიშნული ინფორმაციის გამჟღავნებაზე. წევრი თავად არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის ანგარიშთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაციის კონფიდენციალურობაზე, ასევე იმ პირთა მითითებაზე, რომლებსც ენიჭებათ უფლება ჰქონდეთ წვდომა 4Bazzar -ის სამომხმარებლო ანგარიშთან და მის გამოყენებასთან.
  8. პლატფორმა არ არის პასუხისმგებელი იმ ზიანზე, რომელიც შეიძლება პირდაპირ ან ირიბად გამოწვეული იქნეს მისი წევრების მიერ, ასევე იმ მორალურ ან მატრილურ ზიანზე, რომელიც მომხმარებლის სახელის, პაროლის ან ნებისმიერი სხვა ინფორმაციის გამჟღავნებით შეიძლება იქნეს გამოწვეული.
  9. ყოველი წევრი ვალდებულია აუნაზღაუროს პლატფორმას ნებისმიერი ზიანი, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას მომხმარებლის ანგარიშის უკანონო ან სანქცირებული ქმედებით, როგორც თავად წევრის ასევე იმ პირთას მიერ რომლებსაც ჰქონდათ წვდომა 4Bazzar-ის შესაბამის სამომხმარებლო ანგარიშთან. მიუხედავად იმისა უზრუნველყოფდა თუ არა იგი მომსახურების გაწევას მომხმარებლის სახელისა და პაროლის გამოყენებით, ამისათვის საჭირო უფლებამოსილებით თუ მის გარეშე.
  10. თითოეულმა წევრმა უნდა დაადასტუროს, რომ ყველა გამჟღავნებული ინფორმაცია არის ჭეშმარიტი, სწორი, აკტუალური და სრულყოფილი. ეს ინფორმაცია ასევე უნდა გამოხატავდეს კლიენტს და შეესაბამებოდეს პლატფორმის სარეგისტრაციო ფორმას.
  11. პლატფორმა ვალდებულია დაიცვას თითოეული წევრის მიერ მიწოდებული ნებისმიერი პერსონალური ინფორმაციისა დ საკონტაკტო მისამრთების სრული კონფიდენციალურობა.
  12. თითეულმა წევრმა უნდა დაადასტუროს, რომ იგი თანხმაა, მოთხოვნისთანავე მიაწოდოს პლატფორმას ნებისმიერი ინფორმაცია ან დოკუმენტი. თუ განმცხადებელი კომპანიის წარმომადგენელია, იგი ვალდებულია უზრუნველყოს კომპანიასთნ დაკავშირებული ყველა სჭირო ინფორმაციისა და დოკუმენტის, მათ შორის კომერციული ლიცენზიის, ასევე სხვა ნებისმიერი დოკუმენტის პლატფორმისთვის მიწოდება, რომელიც ადასტურებს ნებისმიერი, კომპანიის სახელით მოქმედი პირის პასუხისმგებლობას.
  13. პლატფორმის წევრობა არის უფასო, მაგრამ პლატფორმას უფლება აქვს დააკისტოს საკომისიო გადასახადი წევრებს, მათ მიერ გარიგების დადების და პროდუქციის პლატფორმის საშუალებით გაყიდვის შემთხვევაში. ასევე პლატფორმა უფლებამოსილია დააკისროს წევრებს მოსაკრებელი მათთვის სასურველი პროდუქციიის პლატფორმის დახმრებით რეკლამირების შემთხვევაში.
  14. პლატფორმის წევრობა ნიშნავს მისი მომხმარებლების მიერ ზემოთ ჩამოთვლილი პირობების სრულიად მიღებას.
  15. აღნიშნული წესები და პირობები ვრცელდება ნებისმიერ პირსა და პლატფორმის საშუალებით განხორციელებულ გარიგებაზე.
  16. თითოეული წევრი ვალდებულია გამოიყენოს პლატფორმა მოცემული წესებისა და პირობების სრული დაცვით, კანონიერი მიზნებისათვის, კანონმდებლობისა და სხვა ნორმატიული აქტების დაცვით.
  17. დაუშვებელია პლატფორმის გამოყენება ისეთი გზით, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს პლატფორმის შეფერხება ან ზიანი მიაყენოს სხვებს.
  18. პლატფორმა უფლებამოსილია დათანხმდეს პროდუქციის განთავსებას, მის პრეზენტირებასა და კომერციულ შეთავაზებას მათი განხილვისა და გადამოწმების შემდეგ, ასევე უფლება აქვს შეცვალოს, შეაჩეროს ან დააყოვნოს პროდუქციის განთავსება ან წაშლა.
  19. პლატფორმის ზემოთ ჩამოთვლილი წესები და პირობები ექვემდებარება საჭიროებისამებრ უწყვეტ განახლებას, რათა უზრუნველყოფილ იქნას საუკეთესო მომსახურება 4Bazzar-ის ვიზიტორებისათვის. მოხმარების წესებისა და პირობების ნებისმიერი განახლება ან შეცვლა ძალაში შედის მისი 4Bazzar- ზე გამოქვეყნებისთანავე. ასევე ნებისმიერი ახალი ფუნქციის პლატფორმზე დამატება, ექვემდებარება ზემოთხსენებულ წესებსა და პირობებს და პლატფორმის გამოყენების გაგრძელების შემთხვევაში ეს ავტომატურად ნიშნავს მომხლრებლის მიერ ამ პირობებზე დათანხმებას.
  20. პლატფორმა უზრუნველყოფს მომსახურებასა და ტექნიკური დახმარების გაწევას მთელი კვირის განმავლობაში დღე-ღამეში 24 საათი, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც შეფერხება გამოწვეულია პლატფორმის განახლებით ან ფორსმაჟორული სიტუაციის გამო. ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ ნებისმიერ დროს დავიწყოთ ავტომატური ან მანუალური განახლება წინასწარი შეტყობინების გარეშე.
  21. პლატფორმა არ არის პასუხისმგებელი რაიმე პირდაპირი ან არაპირდაპირი, შემთხვევით ან გამონაკლისის სახით დამდგარი ზიანის გამო, რომელიც შეიძლება დადგეს პლატფორმით სარგებლობით ან სარგებლობის შეუძლებლობით, ასევე რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ნებისმიერი შეფერხების, სისტემური ხარვეზის, ინტერნეტთან წვდომის პრობლემის, აპარატურის ან პროგრამული უზრუნველყოფის გაუმართაობის შედეგად.
  22. პლატფორმა არ არის პასუხისმგებელი სხვადასხვა ინცინდენტის შედეგად წარმოქმნილ პირობებზე, მაგალითად როგორიც არის მეხის ჩამოვარდნა, წყალდიდობა, სამოქალაქო არეულობა ან სხვა მიზეზი, რომელიც პლატფორმის კონტროლს არ ექვემდებარება.
  23. პლატფორმამ შეიძლება განათავსოს სხვადასხვა კომპანიების ვებსაიტების ბმულები, მაგრამ ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელნი ამ კომპანიების საქმინობზე, პროდუქტსა და შინარსზე. აქედან გამომდინარე განხილული უნდა იქნას პლატფორმის წესები და პირობები.
  24. პლატფორმაზე რეგისტრაცია შესაძლებელია როგორც ფერმერების ასევე გადამზიდველებისათვის, იქიდან გამომდინარე, რომ პლატფორმა სთავაზობს მათ ელექტრონულ მომსახურებას, რომელიც საშუალებას აძლევს ყველა მსურველს გაყიდონ და შესთვაზონ თავიანთი პროდუქტი ან მომსახურება მომხმარებელს მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან და ხელი შეუწყონ კომერციული ტრანზაქციის დასრულებას. შესაბამისდ, მხარეების მიერ პროდიქციის გაყიდვის შედეგად დადებული გარიგება გაფორმებულია მხოლოდ მყიდველსა და ფერმერს ან გადამზიდს შორის. პლატფორმა არ არის ამ გარიგების მონაწილე მხარე და არ ეკისრება რაიმე პასუხისმგებლობა დადებული შეთანხმებიდან გმომდინარე და არ მოქმედებს მხარეების წარმომადგენლის სახით.
  25. ნებისმიერი შეთანხმება, ცნობა, ან სხვა კომუნიკაცია, რომელსააც ჩვენ გამოგიგზავნით ელექტრონულად, აკმაყოფილებს ყველა იურიდიულ მოთხოვნას.
  26. პლატფორმა გთავაზობთ ელექტრონულ გაყიდვების ანგარიშფაქრურებს PDF ფორმატში, თქვენი პლატფორმის მომხმარებლის ანგარიშზე ან პლატმორმის საშუალებით გგზავნილ კორესპონდენციაში.
  27. იმ შემთხვევაში, თუ ოფიციალური და მარეგულირებელი ორგანოები მოითხოვენ პლატფორმის მეშვეობით დადებული ნებისმიერი ყიდვა-გაყიდვის გარიგების ნახვას, პლატფორმა ვალდებულია მიაწოდოს მათ ყველა თქვენი მონაცემი ან თქვენს მიერ შემოთავაზებული პროდუქტი და მომსახურება.
  28. პლატფორმაზე გამოყენებული ნებისმიერი ინფორმაცია, მონაცემი ან შინაარსი დაცულია კანონით, საავტორო უფლებებისა და საკუთრების უფლების ყველა რეჟიმით და დაუშვებელია ნებისმიერი ნამუშევრის, რომელიც წარმოებულია ან გამომდინარეობს პლატფორმის შინაარსიდან, რაიმე ფორმით გაყიდვა, ლიცენზირება, გაქირავება, შეცვლა, კოპირება, ატვირთვა, ბეჭდვა, გადაცემა, განაწილება, ეკრანიზაცია, რედაქტირება ან შექმნა. ასევე პლატფორმაზე განთავსებული სურათები და გრაფიკული გამოსახულებები დაცულია სისტემის მიერ და მათი კოპირება ან გამოყენება ნებისმიერი სახით არის დაუშვებელი.
  29. ამ წესდებისნებისმიერი დებულების ბათილობა, მოქმედი კანონმდებლობისა და ნორმების შესაბამისად, არ იწვევს მთელი წესებისა და პირობების ბათილობას. ასეთ შემთხვევაში, პლატფორმა ვალდებულია უმოკლეს დროში ჩაანაცვლოს კონკრეტული ძალადაკარგული ნორმა, დებულებით რომელიც პოზიტიურად შეცვლის დამდგარ შედეგს.
  30. ყველა პირობა და რეგულაცია, რომელიც ექსკლუზიურად გამოიყენება ინგლისისა და უელსის კანონმდებლობით ასევე ვრცელდება წინამდებარე პირობებსა და წესებზე და ყველა გარიგებასა და დავაზე, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას მომხმარებლის მიერ პლატფორმის გამოყენებით.
  31. ფერმერთა ვალდებულებები:
  32. ნებისმიერი წევრი, რომელიც რეგისტრირებულია როგორც პროდუქციის, სასუქების გამყიდველი ან/და მეიჯარე, ითვლება ფერმერად.
  33. ფერმერი ვალდებულია წარმოადგინოს მისი პირადი და კომერციული თვითმყოფადობის დამადასტურებელი ყველა დოკუმენტი და არ წარადგინოს თავი სხვა პირად გარდა თავისი იდენტურობისა.
  34. ფერმერი ვალდებულია წარმოადგინოს მხოლოთ თავი საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო საქონელი და არ წარმოადგინოს საეჭვო ან მოპარული პროდუქტი, რომელიც ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონებსა და წესებს.
  35. ფერმერი ვალდებულია უზრუნველყოს მაღალი ხარისხის სასოფლო-სამეურნეო საქონელი და პროდუქტი შემოთავაზებული რაოდენობით, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს პლატფორმაზე ასახულ რეალობას. და მხოლოდ მას ეკისრება პასუხისმგებლობა მის ან მისი წარმომადგენლის მიერ დაშვებულ შეცდომაზე.
  36. ფერმერი კისრულობს პასუხისმგებლობას, რომ ყველა მის მიერ შემოთავაზებული პროდუქტისა და საქონელის წონა და რაოდენობა შეესაბამება რეალობას.
  37. ფერმერი კისრულობს ვალდებულებას პლატფორმაზე განთავსებულ ფასზე, იმის გათვალისწინებით, რომ ფასი მითითებულია აშშ დოლარში და პასუხს აგებს მის ან მისი წარმომადგენლის მიერ დაშვებულ ყველა შეცდომაზე.
  38. ფერმერი ვალდებულია აანაზღაუროს ყველა ის ხარჯი, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას პლატფორმის მყიდველთა ან/და მესამე პირების მიმართ ვალდებულების დარღვევის შედეგად.
  39. მყიდველთა ვალდებულებები:
  40. ნებისმიერი წევრი, რომელიც რეგისტრირებულია სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის შეძენის, იმპორტის ან/და ექსპორტის, მიწის იჯარის და ა.შ. მიზნით, ითვლება მყიდველად.
  - A buyer shall provide correct information, and not impersonate any person other than his own.
  - A buyer shall provide all proof of personal, legal and corporate identity upon request.
  - Before purchasing any product, a buyer should review all the details and the possibility of shipping if any, and the specific fees that will be calculated on operations and a buyer shall pay them once the invoices for operations are issued on the Platform.
  - Upon completion of the purchase process for products and/or goods, all amount become due immediately and cannot be canceled, unless authorized by the farmer/seller to do so. A buyer will bear the shipping costs for the merchandise the farmer/seller agrees to return.
  - A buyer has a right the check the delivered goods/products in terms of quantity, quality, assortment and packaging. In case of the delivery of defective products in terms of quantity, quality, assortment and packaging, a buyer shall inform the administration of the Platform within 10 (ten) calendar days of the delivery date.
  - The invoice for the products must be checked immediately before electronic payment and in the event that there are notes after payment, the Platform must be notified in a written form within 14 (fourteen) calendar days of the date of the invoice. Submitting a complaint does not give a buyer the right to suspend any transactions related to this invoice.
  - A buyer has no right to cancel the auctions s/he wins. A buyer should also compensate the farmer for all the claims and rights claimed by any third party to obtain compensation for any damages as a result of his failure to comply.
  Rules of transporters:
  A registered member with the purpose of transporting products/goods within borders of a specific country or in an international way with any type of transportation units shall be deemed as a transporter.
  - A transporter shall undertake to provide all proof of their personal and commercial identity, and s/he must not impersonate others.
  - A transporter adheres to the rates offered by the Platform, and shall bear any errors caused by him/her or his/her representative.
  - A transporter is obligated to pay any special commission mentioned in the Platform or any taxes or fees imposed by the state on the sale process such as value added tax and others. A transporter is solely responsible for such matters.
  - A transporter is obligated to provide all the information that the buyer needs to ship the products and goods, which includes but is not limited to the price, dates and times related to shipping, conditions for shipping and other information.
  Payment rules:
  - All prices shown are in US dollars.
  - The Platform receives the value of purchases from the buyer on behalf of the farmer and transporter via electronic payment and is kept at the Platform until their receipt is confirmed.
  - Payment is made to the farmer upon confirmation of receipt of the goods by the buyer or the carrier, on behalf of the buyer, and ascertaining that it is free from defects. This is done by depositing the value in the farmer's bank account through electronic payment or issuing a check in his name after deducting any expenses or amounts due or the commission rate.
  - Payment is made to the shipping service provider upon confirmation of receipt of orders from the buyer and after ensuring that the goods are free of defects. This is done by depositing the value in the farmer's bank account by electronic payment or issuing a check in his name after deducting any expenses or amounts due or deducting the commission rate.
  - All parties in the relationship are obligated to pay any special commission on the Platform or any taxes or fees imposed by the state on the sale process such as value-added tax and others.
  - The Platform has the right to make adjustments to the transaction fees as it deems appropriate. Any modification will be announced through the client's correspondence on his email, and the modifications may be temporary or continuous and must be adhered to according to its terms when it is announced.

ფერმერის წესები

  - The statement of the sale proceeds is issued to farmers and shipping service providers on a monthly basis and at the end of each Gregorian month and it is sent to him for conformity and review within 7 (seven) business days, and if the Platform does not reach any notes during this period, the statement is considered valid.
  თითოეულ კლიენტთან გაფორმდება ოფიციალური ხელშეკრულება

მტიდველის წესები

  თითოეულ კლიენტთან გაფორმდება ოფიციალური ხელშეკრულება

გადამზიდი სატრანსპორტო კომპანიის წესები

  თითოეულ კლიენტთან გაფორმდება ოფიციალური ხელშეკრულება

გადახდის წესები

  თითოეულ კლიენტთან გაფორმდება ოფიციალური ხელშეკრულება

პირადი ინფორმაციის კონფიდენციალურობისა და Cookies წესები

  0
  4Bazzar ვიზიტორებისა და წევრების პირადი მონაცემების დაცვა და შენარჩუნება ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა განსაზღვრავს თუ როგორ აგროვებს 4Bazzar წევრებისა და ვიზიტორების პირად ინფორმაციას და როგორ გამოიყენება ეს ინფორმაცია.
  4Bazzar- ში შესვლისას ან მის რომელიმე სერვისზე დარეგისტრირების შემთხვევაში, თქვენ 4Bazzar- ს თანხმობას მისცემთ შეაგროვოს და გამოიყენოს თქვენი პირადი ინფორმაცია, როგორც ეს აღწერილია კონფიდენციალურობის დებულებაში და ქვემოთ მოცემულ პოლიტიკაში, გარდა ამისა, თქვენ ეთანხმებით ყველაფერს, რაც აღნიშნულია ამ გვერდზე.
  4Bazzar აგროვებს თქვენს პირად მონაცემებს უშუალოდ თქვენი საშუალებით ან არაპირდაპირი გზით, 4Bazzar აგროვებს ამ მონაცემებს იმ ინფორმაციის საშუალებით, რომელსაც თავად აწვდით ვებ – გვერდის რომელიმე სერვისში დარეგისტრირების მიზნით და ეს მონაცემები მოიცავს, მაგალითად, პირად სახელს, სქესს, დაბადების თარიღს. , საფოსტო მისამართი, ელ.ფოსტა, ტელეფონის ნომერს და სხვა მონაცემებს.
  არსებობს ინფორმაცია, რომელიც მიღებული იქნა ვებსაიტის ნებისმიერი გვერდის გამოყენების და დათვალიერების შედეგად, როგორიცაა თქვენი IP მისამართი, გამოყენებული ოპერაციული სისტემა, ბრაუზერის ტიპი, ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერი, თითოეულ გვერდზე გატარებული დრო და თქვენს მიერ განთავსებული გვერდები 4Bazzar- ის სხვა ნებისმიერი ინფორმაციის გარდა.
  4Bazzar იყენებს თქვენს პირად ინფორმაციას რამდენიმე მიზნისთვის, მათ შორის, მაგალითად, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ საიტზე შესვლისა და გამოყენების საშუალებას, სპეციფიკური სერვისით უზრუნველყოფით, სიახლეების გამოგზავნით, სტატისტიკისა და ანგარიშების პოპულარობის მომზადებით. საიტი ინტერნეტ მომხმარებლებთან, ვებსაიტისა და მისი სერვისების მუშაობის გაუმჯობესება და სხვა გამოყენებები
  4Bazzar– მა შეიძლება თქვენი პირადი მონაცემები გაუზიაროს სხვა მხარეებს მარკეტინგის მიზნებისთვის და 4Bazzar– ში დარეგისტრირებისთანავე თქვენ მისცეთ საიტს ამის უფლება. 4Bazzar არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი მესამე მხარის კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე ან პრაქტიკაზე, რომელმაც შეიძლება გამოიყენოს თქვენი მონაცემები.
  4Bazzar მიიღებს ყველა გონივრულ ტექნიკურ და ადმინისტრაციულ ზომას, რათა თავიდან აიცილოთ თქვენი პირადი ინფორმაციის დაკარგვა, ბოროტად გამოყენება ან შეცვლა.
  თქვენ დროდადრო უნდა შეამოწმოთ ეს გვერდი რაიმე განახლების შესახებ. 4Bazzar– მა შეიძლება განაახლოს თავისი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ზოგიერთი ან ყველა მისი პირობის დამატებით, შეცვლით ან წაშლით.
  ამ ვებსაიტისა და მისი შინაარსის საავტორო უფლებები დაცულია 4Bazzar- სა და მისი ლიცენზიის მფლობელების მიერ.
  4Bazzar გაძლევთ უფლებას ნახოთ ეს ვებსაიტი და მისი შინაარსი კომპიუტერზე ან მობილურ ტელეფონზე ვებ – ბრაუზერის საშუალებით თქვენი ინდივიდუალური გამოყენებისათვის და მხოლოდ არაკომერციული მიზნებისთვის.